SOCIÁLNE SIETE
  •  

Občianske združenie

Občianske združenie Majolika R je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Združovanie občanov za účelom pôsobenia v oblasti dobročinnosti, tiež humanitárne, vzdelávacie, ekologické a sociálne účely a taktiež podporu kultúry a umenia v zmysle zachovania tradícií slovenskej ľudovej majoliky.

Ciele občianskeho združenia:

  • Podporovať v spoločenstve občanov a právnických osôb na území Slovenska postoje k udržiavaniu a rozvíjaniu tradičných ľudových remesiel a povzbudiť záujem o veci verejné spojené s podporou umenia a remeselnej výroby.
  • Podporovať a rozvíjať pracovné a sociálne zručnosti znevýhodnených skupín obyvateľov, najmä ľudí s mentálnym, duševným, zdravotným a telesným postihnutím.
  • Podporovať vzdelávanie organizácií a jednotlivcov, ktorí sa venujú znevýhodneným skupinám obyvateľov na trhu práce, podporovať ich profesionálny rast a odbornosť v práci s ľuďmi s postihnutím.
  • Podporovať organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí za účelom šírenia povedomia o tradíciách slovenskej ľudovej tvorby.
  • Podporovať rozvoj malého a stredného podnikania a šíriť dobrú prax v zapájaní znevýhodnených skupín na trh práce a do samozamestnávania. Podporiť celkovo zamestnávateľské prostredie v šírení sociálnej inklúzie.
  • Podporovať humanitárne činnosti s cieľom pôsobenia proti chudobe a vylúčeniu z komunity, s cieľom podporiť rozvoj komunitného života a komunitných služieb na úrovni regiónu a celého Slovenska.

Štatutárny zástupca: Renáta Hermysová